CO2 Footprint Eco-Board Game – National Game Testing

(A magyar változat lejjebb olvasható.)

The CO2 Footprint Eco board game was played at three different locations as part of the national testing, mostly by young people under 30 years old, but the game was successfully extended to older age groups as well.

The first phase of testing took place on December 1, 2023, within a smaller family circle, where one of the 3 participants was 18 years old, while the other two participants were well over 30 (41 and 50). Introducing and trying out the board game could be done in a more professional framework due to the older age group and the maturity of the young participant, and the life experiences of the participants also facilitated the discussion on the topic. During the testing, the main focus was on the communication thread initiated by the exchange and topic discussions. For the group, this was considered the biggest advantage of the game, as playing and announcing the winner took a back seat to the discussion on the topic. The facilitator’s role in this group was primarily to encourage returning to the game and to contextualize and interpret certain quiz questions and answers. By the end of the game, the participants expanded their knowledge, and based on their statements, they will be able to engage in discussions more easily and confidently in similar topics outside of a less closed environment in the future.

The second game testing took place on December 20, 2023, among the fourth-grade students of the Selye János Gymnasium in Komárno. Seven young people participated in the game, each with different backgrounds, so they had varying degrees of involvement in sustainability topics, but all of them can be characterized by openness. The skeptical and doubting initial attitudes were easily overcome with the help of the facilitator. The game started up and energized the youth on the topic, they reflected on what they saw and heard, and they were especially glad to finally have the time and space to discuss their own lives and experiences related to sustainability and environmental protection. The young players had outstanding critical thinking skills, so in their feedback, they expressed that sometimes the quiz questions were not clear to them, and they didn’t know what the questions were referring to, which they would improve in the future. In addition, regarding the cards based on the traffic light system, after longer discussions, they felt that many times, what is labeled as more sustainable could actually be unsustainable, as it all depends on the life context. However, they greatly appreciated the facilitator’s help in presenting the topics in detail and providing more information if they did not understand or needed more information to develop their critical thinking. The main feedback from them was clearly positive, and they really enjoyed the game.

The third game testing took place among a group of friends on January 20, 2024. Two out of the three participants were under 30 years old, while one was over thirty. Testing the game with them proved to be the biggest challenge, as none of them were informed or interested in sustainability topics, so their attention needed to be aroused primarily. The board game provided them with a lot of new information, largely based on the facilitator’s pre-studies and expertise in the subject, to make the elements of the game understandable to the participants. The game was very informative for them, and eventually, a fruitful discussion started where they discussed the sustainable aspects of their lives and became aware of their everyday responsibility on the topic.

Apart from the three national testing events, the board game was presented on December 11, 2023, in Poland as part of the Green Triangle project. It was introduced to 15 young people as part of a training activity, aiming to draw their attention to sustainability, environmental protection, and individual responsibility. The game was a huge success among the players, as it provided them with the opportunity to share their best practices, learn from each other, and try out new things through dialogue after the training. Many young people indicated after the game that educational, playful tools like this can bring about the greatest change in young people’s attitudes.

.

CO2 lábnyom öko-társasjáték – Nemzeti játéktesztelés

A CO2 Footprint Eco társasjátékot a nemzeti tesztelés keretén belül három különféle helyszínen játszották le többnyire 30 év alatti fiatalok, azonban sikerült a játékot kiterjeszteni az idősebb korosztály felé is. 

A tesztelés első felvonása 2023. december 1-jén zajlott le egy kisebb családi körben, ahol a 3 résztvevőből egy, 18 éves volt, míg a másik két résztvevő bőven 30 év feletti volt. A társasjáték megismertetése és kipróbálása az idősebb korcsoport miatt és a fiatal résztvevő érettsége miatt egy professzionálisabb keretben tudott megvalósulni, valamint a résztvevők életbeli tapasztalatai is elősegítették a diszkussziót a témában. A tesztelés során a fő fókuszt az eszmecsere és témakörök hatására elindított kommunikációs fonal adta. A csoport számára pont ez jelentette a játék legnagyobb előnyét, a játszás és a nyertes kihirdetése háttérbe szorult a témában zajló diszkusszió mellett. A facilitátor feladata ebben a csoportban elsősorban a játékhoz való visszatérés ösztönzése, valamint egyes kvízkérdések és válaszok kontextusba helyezése és értelmezése volt. A résztvevők a játék végére bővítették tudásukat, és kijelentéseik alapján a későbbiekben egy kevésbé zárt közegen kívül is könnyebben és magabiztosabban fognak tudni beszélgetést folytatni hasonló témákban.

A játék tesztelésének második helyszíne 2023. december 20-án valósult meg a komáromi Selye János Gimnázium negyedik osztályos tanulói körében. A játékban 7 fiatal vett részt, akik különféle háttérrel rendelkeznek, így a fenntarthatósági témákba is más-más mértékben voltak eddig bekapcsolódva, azonban mindegyiküket nyitottság jellemezte. A szkeptikus és kételkedő kezdeti magatartás a facilitátor segítségével könnyen áthidalható volt. A játék feltüzelte és felélénkítette a témában a fiatalokat, elgondolkodtak a látottakon és hallottakon, valamint kifejezetten örültek, hogy végre volt tér és idő, amikor beszélhettek a saját életükről és tapasztalataikról a fenntarthatóság és környezetvédelem témakörében. A fiatalok kiemelkedő kritikus gondolkodással rendelkeztek, így visszajelzéseikben megfogalmazták, hogy néha a kvízkérdések nem voltak egyértelműek számukra, nem tudták mire kéne gondolniuk a kérdések által, ezt a jövőben fejlesztenék. Ezen kívül a jelzőlámpa-rendszeren alapuló kártyák esetében úgy érezték hosszabb diszkussziót követően, hogy sok esetben, ami fenntarthatóbbnak van feltüntetve, igazából az is lehet fenntarthatatlan, hiszen az egész az életbeli kontextuson múlik. Azonban nagyon értékelték a facilitátor segítségét, hogy bemutatta a témaköröket részletesen, valamint bővebb információt nyújtott nekik abban az esetben, ha nem értették, vagy több információra volt szükségük a fiataloknak a kritikus gondolkodásuk fejlesztéséhez. A fő visszajelzés részükről egyértelműen pozitív volt és nagyon élvezték a játékot.

A játék tesztelésének harmadik állomása egy baráti társaságban zajlott 2024. január 20-án. A három résztvevőből kettő 30 év alatti volt, míg egyikük már harmincon túl volt. A játék tesztelése velük bizonyult a legnagyobb kihívásnak, mivel egyikük sem volt informált, sem érdekelt a fenntarthatósági témákban, így elsősorban fel kellett a figyelmüket kelteni. A társasjáték rengeteg új információval szolgált számukra, nagy részben a facilitátor előtanulmányaira és a témában való jártasságára alapozva, hogy a játék elemei érthetővé válhassanak a résztvevők számára. A játék nagyon informatív volt számukra, végül egy gyümölcsöző diszkusszió is elindult, ahol életük fenntartható aspektusaira tértek ki, és tudatosították mindennapi felelősségüket a témában. 

A három nemzeti tesztelésen kívül a társasjáték bemutatásra került 2023.12.11-én Lengyelországban a Green Triangle projekt keretén belül is. 15 fiatallal sikerült megismertetni ezt az edukációs játékot egy tréning aktivitás keretében, ahol a fenntarthatóságra, környezetvédelemre és az egyéni felelősségvállalásra próbáltuk felhívni a fiatalok figyelmét. A játék hatalmas sikert aratott a játékosok körében, hiszen lehetőségük nyílt megosztani egymással jó gyakorlataikat, egymástól újakat tanulni, és a párbeszéd következtében újakat kipróbálni a tréning hatására. Számos fiatal jelezte a játékot követően, hogy az efféle edukációs, játékos eszközökkel lehet a legnagyobb változást elérni a fiatalok hozzáállásában.