EcoWeave: Crafting Sustainable Carpets

(Slovenská verzia textu je nižšie.)

Several studies on climate change state that to survive in a world increasingly affected by climate change, we must abandon the consumer way of life as soon as possible. Instead, we should embrace a saving mode economy, prioritizing quality over quantity and profit.

More attention is often given to the marketing industry than to environmental protection or the promotion of sustainable lifestyles. Today’s society feels the need for items in everyday life that our parents never knew about or used in the past.

In 2022, the UN reported that approximately 80 million people worldwide suffer from hunger. Statistics reveal that the average Slovak annually produces 6.5 tons of CO2 emissions, whereas a sustainable value, according to the UN, is around 1.5 to 2 tons.

It might be tempting to think that these issues don’t concern us, that we are too small and insignificant in this struggle. However, changing mentalities and everyday behaviors can make a significant impact. Positive habits can motivate and influence those around us, creating a chain reaction of positivity.

In this spirit, we organized a unique event in our village, Kuchyňa, as a step towards sustainability. Since 2019, we have operated a small second-hand store offering clothing, household items, toys, books, CDs, DVDs, and more. People bring functional but spare or unnecessary items, exchanging them if needed or leaving them for others to use. Interested individuals can purchase items for a symbolic price of 50 cents per piece.

We also donate these items to refugees, homeless people, and those in need. Despite this effort, there’s still a surplus, so we decided to enhance usability further.

Thanks to financial support from the Bratislava self-governing region, we acquired resources for weaving equipment. We repurpose old and worn jeans and cotton clothing pieces, weaving them into authentic carpets. Our goal is not only to sustain the second-hand store and community center but also to give these items a second life in line with the 5R principle – refuse, reduce, reuse, recycle, and rot (or compost).

This initiative aims to appreciate the work of ordinary people, often working in demanding conditions without protective equipment or adequate wages, who contribute to the textile manufacturing process.

During the event, we demonstrated the art of weaving and discussed existing initiatives in our village with a zero-waste focus. We explored ways to implement more initiatives, involving more people. New ideas and inspirations for future zero-waste meetings emerged.

Approximately 40 people of various age groups participated in this event. Thanks to support from the Erasmus+ program and the SKISRO4GreenComp educational project by Slovak Eco Quality, we had the opportunity to share knowledge gained from a training session in Constanta earlier this year. Together with our participants, we created delicious zero-waste snacks and drinks.

We are grateful for the support and look forward to future collaborations!

EkoTkanie: Tvorba Udržateľných Kobercov

Viacero štúdií o klimatických zmenách konštatuje, že ak chceme prežiť vo svete, na ktorý čoraz rýchlejšie doliehajú klimatické zmeny, budeme sa musieť čím skôr zbaviť konzumného spôsobu života a staviť na ekonomiku šetrného režimu, a kvalitu na úkor kvantity a zisku.

Marketingový priemysel dostáva omnoho väčší dôraz než ochrana životného prostredia alebo propagovanie udržateľného spôsobu života. Myslíme si, že k bežnému životu nutne potrebujeme veci, o ktorých naši rodičia ani netušili a nikdy ich nepoužívali. V roku 2022 uviedla OSN, že približne 80 miliónov ľudí na svete trpí hladom. Štatistiky ukazujú, že priemerný Slovák ročne vyprodukuje 6,5 ton emisií CO2. OSN udáva hodnotu okolo 1,5 až 2 ton emisií CO2 ako udržateľnú hodnotu. Možno si povieme, že sa nás to netýka, že s tým nič nemáme a sme príliš malí a nepodstatní v tomto boji. Ale opak je pravdou.

Zmenou mentality a každodenného správania môžeme dosiahnuť veľa. Dobrý návyk motivuje a ovplyvňuje aj naše blízke okolie a môže sa následne šíriť ako reťazová reakcia. V tomto duchu sme 26. novembra 2023 zorganizovali jedno výnimočné podujatie aj v našej obci, ako ďalší krok k udržateľnosti.

Od roku 2019 prevádzkujeme malý bazár s oblečením a domácimi potrebami, hračkami, knihami, CD, DVD a iným. Ľudia sem nosia funkčné, ale pre nich prebytočné veci a podľa potreby si ich vymenia za niečo potrebné; alebo veci len prinesú, aby ich nevyhodili a aby ich mohol prípadne použiť niekto iný. Kto má záujem, môže si ich prísť kúpiť za symbolickú cenu 50 centov za kus. Tieto veci tiež poskytujeme do zbierok pre utečencov, ľudí bez domova a v núdzi. Napriek týmto snahám ich stále zostáva veľa na našom sklade, tak sme sa rozhodli aj pre ďalšie využitie.

Vďaka finančnej podpore z Bratislavského samosprávneho kraja sme získali prostriedky na nákup tkáčskeho náčinia. Staré a obnosené rifle a bavlnené kúsky oblečenia párame a využívame pri tkaní – vyrábame z nich jedinečné koberce. Našim cieľom je získať zdroje na prevádzkovanie nášho bazáru a komunitného centra. Zároveň chceme dať týmto veciam druhý život a znovu ich použiť. Aj týmto spôsobom sa snažíme oceniť prácu bežných ľudí, ktorí často strácajú zdravie a niekedy aj životy pri náročných technologických procesoch výroby textilných materiálov a oblečenia, veľakrát v nehumánnych podmienkach a bez ochranných pomôcok a primeranej mzdy za ich prácu.

Taktiež sme účastníkom nášho podujatia ukázali, ako samotné tkanie prebieha a inšpirovali ich tým, čo všetko sa dá z dostupných materiálov vyrobiť. Hovorili sme o projektoch a iniciatívach, ktoré sa v našej obci – v Kuchyni – realizujú a majú „bezodpadový“ charakter. Tiež o tom, ako môžeme viac takých iniciatív realizovať a zapojiť do nich ešte viac ľudí. Od účastníkov sme získali námety a inšpirácie na ďalšie „zero waste“ aktivity.

Podujatia sa zúčastnilo približne 40 ľudí rôznych vekových kategórií. Vďaka podpore programu Erasmus+ a vzdelávacieho projektu SKISRO4GreenComp, ktorý na Slovensku implementuje Slovak Eco Quality, mali sme možnosť zdieľať naše poznatky získané na školení v rumunskom meste Konstanca v októbri tohto roku. Spoločne s našimi účastníkmi sme si mohli pripraviť aj chutné, zdravé a bezodpadové občerstvenie a nápoje.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!