Kielce international training program

(A magyar változat lejjebb olvasható.)

Fifteen enthusiastic young people from three countries met for the first time within the framework of “The Green Triangle” project. The Slovak, Polish, and Armenian youth represent three unique cultures and realities, yet they are united by a common goal. 

Through the year-long sustainability focused project, their aim is to become young changemakers, contributing to the environmentally conscious transition of their respective regions and countries. The first stop of the international mobility was the area near the city of Kielce in Poland.

In mid-December, “The Green Triangle” project was launched in collaboration with the UniGrowth Development Center, Stowarzyszenie IMPAKT, and Slovak Eco Quality! The primary goal of the project is to increase youth participation in addressing environmental issues at local, European, and even global levels, create a new eco-reality, and support the potential of our young people as future leaders.

Our young participants realized that to make our world more environmentally conscious, we must first change our own attitudes. Therefore, the primary goal of this four-day international mobility was to increase the participants’ awareness in realizing a sustainable green Europe. It’s not enough to passively wait for large companies and governments to adopt responsible behavior towards sustainability. There is a need for grassroots initiatives and pressure, as well as responsible young individuals, as they will play a role in the decision-making of these companies and governments in a few years.

During international training, we developed young people’s green competencies and strengthened their environmentally conscious behaviors using non-formal educational methods. Additionally, we supported international collaboration between countries and provided a space for young individuals to become true changemakers and decision-makers by enhancing their critical thinking.

Of course, numerous memorable moments and boundless joy characterized each day of the mobility, as the training included colorful networking with playful elements, a wide range of non-formal educational methods, team building activities, a presentation of Poland during a cultural evening, and even a forest hike.

This could characterize the first stop of the project, which was only the beginning of a wonderful collaboration.

Nemzetközi tréning program Kielce-ben

Három ország 15 lelkes fiatalja először találkozott a “The Green Triangle” projekt keretén belül. A szlovák, lengyel és az örmény fiatalok három egyedi kultúrát és valóságot testesítenek meg, de mégis egy cél vezérli őket. Fiatal “változtatókká” szeretnének válni az egy évig tartó fenntarthatósági projekt segítségével, hogy saját régióik és országaik környezettudatos átállását előremozdíthassák. A nemzetközi mobilitások első megállója a lengyelországi város, Kielce környéke volt. 

December közepén elindult tehát a “The Green Triangle” projekt az UniGrowth Development Center, a Stowarzyszenie IMPAKT és a Slovak Eco Quality kooperációjában! A projekt elsődleges célja, hogy növelje a fiatalok részvételét a környezeti problémák kezelésében helyi, európai és akár világszinten, megteremtsen egy új “ökovalóságot” és támogassa fiataljaink potenciálját, mint jövőnk leendő vezetőit. 

Fiataljaink is tudatosították, miszerint ahhoz, hogy világunk környezettudatosabbá válhasson, először saját magunk hozzáállásán kell változtatnunk. Így ennek a négy napos nemzetközi mobilitásnak a célja elsődlegesen a résztvevők tudatosságának növelése volt a fenntartható zöld Európa megvalósításában. Hiszen nem elég ölbe tett kézzel várni, hogy majd a nagy cégek és a kormányok önként, felelős magatartással fognak a fenntarthatóság kérdésköréhez állni. Szükség van egy alulról jövő kezdeményezésre és nyomásra, valamint felelősségteljes fiatalokra, hiszen pár éven belül ők lesznek azok, akik ezen cégek és kormányok döntéshozatalában fognak szerepet vállalni.

A nemzetközi iskolázás során fejlesztettük a fiatalok zöld kompetenciáit és erősítettük környezettudatos magatartásukat a nonformális edukációs módszerek segítségével. Ezen kívül támogattuk az országok nemzetközi együttműködését, valamint teret biztosítottunk, hogy a fiatalok igazi “változtatókká” és döntéshozókká válhassanak a kritikus gondolkodásuk fejlesztése által. 

Természetesen számos emlékezetes pillanat és határtalan jókedv jellemezte a mobilitás minden napját, hiszen teret kapott a tréning során a játékos elemekkel színesített kapcsolatépítés, a nonformális edukációs módszerek széles tárháza, a team building, Lengyelország bemutatása egy cultural evening keretében, valamint egy erdei túra is. 

Ezzel lehetne jellemezni a projekt első megállóját, mely csak a kezdete volt egy csodás együttműködésnek.