Re-mind Yourself experience

English translation follows below the article

Mal som úžasnú príležitosť zúčastniť sa mládežníckej výmeny Re-mind Yourself, spolu s ďalšími 24 účastníkmi, ktorá sa konala v talianskom meste Tredozio. Tento skvelý projekt bol podporený programom Erasmus+ a uskutočnený v spolupráci s organizáciou Seeds for More Interculutre (SE.M.I.), spolu s partnermi Slovak Eco Quality (SEQ), You in Europe, Youth Center Domzale a Youth BCN.

Téma výmeny sa zameriavala na mentálne zdravie. Spoločne sme sa snažili prehĺbiť naše pochopenie jeho definície a podstaty, ako aj rôzne techniky na jeho zlepšenie a lepšie porozumenie vlastným emóciám. V priebehu programu sme neustále túto tému rozvíjali, čím sme sa jej stále viac približovali.

Picture 1: Dream team from Slovakia

Bolo naozaj prínosné, že sme mohli zdieľať svoju kultúru a zároveň sa dozvedieť o kultúrach ostatných účastníkov, pochádzajúcich zo Španielska, Talianska, Grécka a Chorvátska. Každá krajina mala svojich päť zástupcov, čo nám umožnilo každý večer zažiť skvelý interkultúrny program. Cez rôzne aktivity sme spoznávali ich tradície a ochutnávali typické jedlá a sladkosti jednotlivých kultúr.

Picture 2: Emphatic co-creation workshop

Vďaka úžasným facilitátorom sme sa počas výmeny hlbšie ponorili do problematiky mentálneho zdravia a lepšie sme pochopili myšlienky a pocity ostatných účastníkov. Navyše sme si vytvorili nové priateľstvá a naše kompetencie v oblasti duševného zdravia sa tiež výrazne posilnili. Taktiež sme sa naučili byť obozretní v rámci rozmanitosti kultúr, čo je veľmi hodnotná skúsenosť.

Picture 3: Re-mind Yourself participants 💜

English translation

I had the wonderful opportunity to participate in the youth exchange Re-mind Yourself, together with 24 other participants, which took place in the Italian city of Tredozio. This great project was supported by the Erasmus+ program and carried out in cooperation with the organization Seeds for More Interculutre (SE.M.I.), together with partners Slovak Eco Quality (SEQ), You in Europe, Youth Center Domzale and Youth BCN.

The topic of the exchange focused on mental health. Together we tried to deepen our understanding of its definition and essence, as well as various techniques to improve it and better understand our own emotions. During the course of the program, we constantly developed this topic, getting closer and closer to it.

It was really beneficial to be able to share our culture and at the same time learn about the cultures of the other participants, coming from Spain, Italy, Greece and Croatia. Each country had its five representatives, which allowed us to experience a great intercultural program every evening. Through various activities, we got to know their traditions and tasted typical foods and sweets of individual cultures.

Thanks to the wonderful facilitators, during the exchange we delved deeper into the issue of mental health and better understood the thoughts and feelings of the other participants. In addition, we have made new friendships and our mental health competencies have also been greatly strengthened. We also learned to be cautious within the diversity of cultures, which is a very valuable experience.