This is Electro! Race – PODMIENKY A PROPOZÍCE PRETEKOV / CONDITIONS AND RACE PROPOSITIONS

ORGANIZÁTOR / ORGANIZER

Celé podujatie organizuje slovenská komunita e-riderov pod záštitou Slovak Eco Quality (nezisková organizácia) a s finančnou podporou Visegrad fund. Partnerské organizácie pretekov sú xtreme.sk, ekolka.cz, eunicycles.eu a fenntarthatobbfelvidekert.eu. Plochu poskytol Slovenský vodohospodársky podnik a Vodohospodárska výstavba Bratislava.

The whole event is organized by the Slovak community of e-riders under the auspices of Slovak Eco Quality (non-profit organization) and with the financial support of the Visegrad fund. The partner organizations of the races are xtreme.sk, ekolka.cz, eunicycles.eu and fenntarthatobbfelvidekert.eu. The area was provided by Slovenský vodohospodársky podnik and Vodohospodárska výstavba Bratislava.

PRE KOHO / FOR WHO

Preteky sú určené pre pretekárov v kategóriach Onewheel, EUC, Street wheel eskate a Allterrain wheel eskate. Preteky sú otvorené pre všetkých účastníkov bez ohľadu na krajinu pôvodu (čiže aj pre účastníkov mimo krajín V4).

Pretekov sa môžu zúčastniť len jazdci vo veku 18 a viac rokov.

The races are intended for competitors in the Onewheel, EUC, Street wheel eskate and Allterrain wheel eskate categories. The race is open to all participants regardless of the country of origin (ie also for participants outside the V4 countries).

Only riders aged 18 and over can take part in the race.

KEDY / WHEN

sobota/Saturday, 18.júna 2022 od 9:00 do 16:00

KDE / WHERE

Slovakia, Bratislava, Čunovo, DYC Marina. GPS: 48.03234861728688, 17.22686969186201

TERÉN PRETEKOV / RACE TERRAIN

Prevažná časť trate bude na rovinatom betónovom a asfaltovom povrchu, menšia časť trate (rozšírenie pre kategórie OW a EUC) povedie ľahkým trávnatým terénom.

The predominant part of the track will be on a flat concrete and asphalt surface, a smaller part of the track (extension for categories OW and EUC) will lead through light grassy terrain.

PROPOZÍCIE PRETEKOV / RACE PROPOSITIONS

Preteky budú vedené systémom kvalifikačných kôl, kde budú pri nominácii do skupín pretekárov zohľadnené individuálne časy pretekárov dosiahnuté v kvalifikácii – časovke. Následne budú preteky v skupinách v obmedzenom počte súčasne štartujúcich pretekárov, aby bola zároveň zachovaná miera bezpečnosti a súťaženia. Presné podmienky budú definované podľa počtu prihlásených pretekárov v jednotlivých kategóriach. Našim cieľom je podmienky nastaviť tak, aby bola súťaž motivujúca pre viac aj menej súťaživých účastníkov a bola zároveň pre všetkých bezpečná.

The race will be conducted by a system of qualifying rounds, where the individual times of the competitors achieved in the qualification – time trial will be taken into account when nominating for groups of competitors. Subsequently, there will be group races in a limited number of concurrent competitors in order to maintain a level of safety and competition. The exact conditions will be defined according to the number of registered competitors in each category. Our goal is to set the conditions so that the competition is motivating for more and less competitive participants and is also safe for everyone.

BEZPEČNOSŤ / SAFETY

Každý pretekár je povinný mať prilbu počas každej jazdy (súťažnej aj tréningovej). Doplňujúce chrániče sú vysoko odporúčané. Každý pretekár sa zaväzuje dbať o bezpečnosť svoju a ostatných účastníkov pretekov a dodržiavať pokyny organizátora. Počas závodov je zakázané blokovať alebo inak obmedzovať ostatných pretekárov. Porušenie pravidiel bezpečnosti nebude tolerované a povedie k diskvalifikácii z pretekov.

Počas pretekov bude na trati prítomný zdravotník. Každý účastník sa pretekov zúčastní na vlastné nebezpečenstvo.

Every competitor is obliged to have a helmet during each ride (competition and training). Additional protectors are highly recommended. Each competitor undertakes to take care of the safety of himself and the other participants in the race and to follow the instructions of the organizer. It is forbidden to block or otherwise restrict other competitors during the races. Violation of safety rules will not be tolerated and will lead to disqualification from the race.

A paramedic will be present on the track during the race. Each participant will participate in the race at their own risk.

POPLATOK PRE PRETEKÁROV / RACE FEE

15 Eur na pretekára – platba na mieste v hotovosti.

15 Euros per competitor – payment on the spot in cash.

ČO JE V CENE / WHAT IS INCLUDED

 • Účasť na pretekoch 🙂
 • Obed (aj variant pre vegetariánov) s nápojom v hodnote 12 Eur + voda pred štartom
 • Výhra vouchra na nákup tovaru u partnerov pretekov – v každej kategórii v hodnote 400 Eur (1.miesto 200 Eur, 2.miesto 130 Eur, 3.miesto 70 Eur)
 • Trofeje pre víťazov každej kategórie a špeciálne trofeje
 • Možnosť elektro dobíjania bude zabezpečená priamo v priestoroch pretekov
 • Voľné parkovanie
 • Sprievodný program + moderátor eventu
 • Participation in the race 🙂
 • Lunch (also variant for vegetarians) with a drink worth 12 Euros + water before the start
 • Winning a voucher for the purchase of goods from race partners – in each category worth 400 Euros (1st place 200 Euros, 2nd place 130 Euros, 3rd place 70 Euros)
 • Trophies for the winners of each category and special trophies
 • The possibility of electric recharging will be provided directly in the race area
 • Free parking
 • Accompanying program + event moderator

OSTATNÉ INFORMÁCIE

 • Parkovanie bude k dispozícii vo vyhradených priestoroch pred reštauráciou Modrá Čajka
 • V reštaurácii budú zabezpečené vyhradené miesta pre účastníkov pretekov
 • V reštaurácii bude možné využívať sociálne zariadenie
 • Ubytovanie a doprava na miesto konania pretekov nie je zabezpečená a každý účastník si ju rieši individuálne
 • Príprava a organizácia pretekov prebieha v súlade s ekologickými štandardmi a s ohľadom na ochranu životného prostredia. Prosíme všetkých účastníkov o ich dodržiavanie
 • V prípade nepriaznivého počasia bude termín pretekov presunutý. Táto informácia bude včas oznámená všetkým registrovaným účastníkom pretekov
 • Parking will be available in designated areas in front of the Modrá Čajka restaurant
 • Reserved seats for race participants will be provided in the restaurant
 • It will be possible to use the bathroom in the restaurant
 • Accommodation and transport to the race venue is not provided and each participant handles it individually
 • The preparation and organization of the race is carried out in accordance with ecological standards and with regard to environmental protection. We ask all participants to comply with them
 • In case of bad weather, the race date will be postponed. This information will be announced in a timely manner to all registered participants

.